Termeni şi condiţii

  • Participanti Retreat Camps

1. PARTILE ACORDULUI

1.1 Prestatorul, denumit Retreat Camps, reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:

WORLD EXPERIENCE TOURS SRL, CUI: 35787608, J02/383/2016, sediu social: Arad, Str. Abatorului, Nr. 25, e-mail: contact@retreat-camps.com

Si

1.2 Beneficiarul, persoana fizică sau juridică care achiziţionează programul “Retreat Camps”, pus la dispoziţie de către PRESTATOR, cu urmatoarele date de identificare:

Nume………………………………………..Prenume…………………………………………CNP/CUI…………………………………, domiciliu/sediu in Loc. …………………………….., Judetul…………………………., e-mail…………………………………….

,au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

2. OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea de către PRESTATOR a Pachetului Retreat Camps, constand in: Servicii training, activitati recreative si sportive, asistenta turistica, Cazare si Mancare – Pachet vandut sub numele de “Retreat Camps”;

3. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a Pachetului Retreat Camps pus la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul www.retreat-camps.com sau subpagini ale acestuia (social media).

4. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Prețurile programului va fi cel comunicat pe pagina de vânzare individuala pentru fiecare program Retreat Camps in parte (în funcție de perioada lansării și promovarii).

4.2. Plata se va putea face prin transfer bancar, ordin de plată sau numerar, cu un avans de 30% din valoarea pachetului în momentul plasării comenzii, iar diferenta de plata se va face cu pana la 10 zile inainte de inceperea programului Retreat Camps.

4.3. Toate sumele achitate în avans pentru programe ce se vor desfășura la o data ulterioara sunt nereturnabile în ultimele 7 Zile dinaintea începerii programului, cat si in cazul retragerii in decursul programului, indiferent de motivul retragerii, exceptand clauza de forta majora a acestui acord.

4.4. Orice cerere de returnare a sumelor achitate înainte de ultimele 7 zile dinainte inceperii programului poate fi făcută doar cu acordul partilor si suma maximă pe care PRESTATORUL o va returna BENEFICIARULUI va reprezenta 70% din cuantumul plătit de BENEFICIAR.

4.5. Pachetul Retreat Camps presupune pregatiri logistice, blocarea de locuri de cazare, achiziția de produse și prepararea de alimente, contractare parteneri invitati, motiv pentru care, indiferent de motivele retragerii Beneficiarului din program, acoperă prin suma inițial achitata toate cele mai sus menționate, plus costul de oportunitate al Prestatorului.

5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. PRESTATORUL se obligă:

a). Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI întregul Pachet Retreat Camps, constand in: Servicii training, activitati recreative si sportive, asistenta turistica, Cazare si Mancare – Pachet vandut sub numele de “Retreat Camps”, conform cu informațiile prezentate în pagina de prezentare a pachetului.

Dacă BENEFICIARUL nu va putea participa la programul LIVE la ora si în datele stabilite în prealabil, acesta nu va putea beneficia de informația transmisă în nici o alta formă.

b). Să ofere BENEFICIARULUI informații cu privire la adresa și locația in care se va desfășura programul.

Indiferent de locație, Prestatorul se obliga sa ofere adresa, coordonate și orice informații suplimentare, pentru a facilita Beneficiarului gasirea locatiei de desfășurare.

PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia vor ajuta cu răspunsuri și informații utile BENEFICIARULUI, aștfel incat informația primită să poată fi valorificată in cel mai bun mod posibil.

c). Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții, la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

5.2. BENEFICIARUL se obligă:

a). Să achite prețul convenit pentru serviciile/ pachetele/ programele contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării accesului BENEFICIARULUI la Pachetul Retreat Camps.

b). Să participe la toate orele de instruire, practica, workshop-uri și activități alocate lui, în Pachetul Retreat Camps, iar dacă a lipsit la acestea sa își asume faptul ca nu exista inregistrari sau modalități de a recupera informația transmisă în prealabil.

c). Să respecte întocmai, integral şi la timp toate instructiunile pe care PRESTATORUL, angajaţii, colaboratorii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada Pachetului Retreat Camps, inclusiv liniștea nobilă, conduita de comportament sau recomandările legate de activitatile din program.

6. CONSIMTAMANT SI RASPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Beneficiarul isi da acordul expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către prestator.

6.2. Acord foto/video, materiale publicitare, marketing

Beneficiarul isi da acordul expres ca înregistrările foto, audio și video care se vor realiza în cadrul activităților proiectului „Retreat Camps”, organizat de către prestator, și care pot conţine și imaginea mea, să fie folosite de către societatea organizatoare în scopul documentării şi promovării evenimentului, în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (exemplu spoturi TV, reviste) aferente și/sau în legătură cu proiectul și de asemenea publicarea lor prin canalele de comunicare proprii (siteuri și pagini din rețele de socializare).

6.3. Asumarea riscului si responsabilitatii

Prestatorul, precum si patronul acesteia, angajatii, colaboratorii si asociatii ei, nu isi asuma niciun fel de responsabilitate pentru eventualele accidentari, pierderi ori daune personale datorate nerespectarii regulilor de drumetie, circumstantelor, vremii, incendiilor, actiunilor guvernamentale sau a altor autoritati, precum nici in caz de razboi, greve, actiuni teroriste, furturi, epidemii, situatii de carantina, incidente periculoase in spatiul aerian, maritim sau terestru, sau pentru orice alte actiuni sau incidente care depasesc puterea de control a societatii. Nu intra in responsabilitatea sa, accidentarile care se datoreaza: echipamentului neadecvat al participantului, nerespectarii regulilor comunicate de catre facilitatorii Retreat Camps, cataclismelor, problemelor create de terti.

Prestatorul isi rezerva dreptul de a opera modificari rezonabile de itinerariu si program, atunci cand aceasta se impune, pentru a feri grupul de risc, pentru a asigura confortul optim si bunastarea participantilor la programele Retreat Camps.

Luand in considerare cele mentionate mai sus , beneficiarul isi asuma, prin prezenta, deplina raspundere pentru actiunile intreprinse, pentru cauzele, datoriile, procesele, cererile sau reclamatiile de orice natura, acum prezente sau care ar putea rezulta pe viitor din cauza sau in legatura cu excursia sau participarea la activitati organizate de catre prestator.

In calitate de parinte/tutore cu responsabilitati legale pentru copiii minori participanti la programele Retreat Camps, beneficiarul  isi da consimtamantul si este de acord cu eliberarea de orice obligatii a organizatorilor Retreat Camps, este constient de prevederile de mai sus si isi da acceptul pentru participarea minorului la activitatile Retreat Camps, raspunderea pentru eventualele incidente in care este implicat minorul revenindu-i in exclusivitate.

7. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 5 (cinci) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisă de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de catre PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum și ale clienților acestuia și/sau ale tertilor cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activitatii desfasurate;

b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al PRESTATORULUI;

c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor PRESTATORULUI, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.

BENEFICIARUL declara și înțelege ca vor folosi informațiile confidențiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligatiilor sale contractuale și se obliga sa nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.

În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora PRESTATORULUI penalități egale cu prejudiciul cauzat. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu programul Pachet Retreat Camps se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.

Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ informații, materialele, rețete, poze/filmari, fara acordul explicit al prestatorului, acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 10 000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune-interese.

8. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte programe care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR (program Pachet Retreat Camps).

În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor-interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 20.000 euro. În măsura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi îndreptățit la repararea integrala a prejudiciului.

Obligaţia de neconcurenta, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 5 (cinci) ani de la data încetării prezentului contract.

9. ÎNCETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord încetează în următoarele cazuri:

9.1.  prin acordul scris al ambelor parti;

9.2.  prin rezilierea contractului.

Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe)

În cazul nerespectarii instructiunilor, conduitei, tinutei sau regulilor de buna practica și participare in program, PRESTATORUL își rezerva dreptul de a exclude BENEFICIARUL din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului.

Dacă comportamentul, comunicarea sau interacțiunea fata de PRESTATOR, colaboratori, asociați, membrii staff-ului sau ceilalți participanți este una neadecvata, PRESTATORUL își rezerva dreptul de a exclude BENEFICIARUL din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului.

10. FORŢA MAJORĂ

Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 (șapte) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Prestatorul are dreptul de a propune Beneficiarului alte două posibile date pentru a participa la programul Pachet Retreat Camps, în aceleași condiții, la aceleași standarde și continand același set de servicii, stabilite în momentul achitarii programului care face obiectul contractului în cauza.

Prin derogare de la art. 1, va constitui caz de forță majoră și prelungirea măsurilor luate de statul român în combaterea pandemiei COVID-19, precum și luarea unor noi astfel de măsuri, dacă aceste împrejurări împiedică, total sau parțial, executarea obligațiilor Prestatorului la locul și la data stabilite inițial pentru desfășurarea evenimentului.

11. LITIGII

Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

În cazul în care părţile nu reuşesc soluționarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.

12. CLAUZE FINALE

Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.

Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR cu acordul părților contractante

Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.

Citind acest acord, am luat la cunostinta toate prevederile si declar ca sunt de acord cu acestea.